Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 20 czerwca 2024
Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał
pochmurno
12°C

PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja 53

Obsługuje mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach 12-18 oraz w sobotę w godzinach 8-13, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Telefon kontaktowy (czynny WYŁĄCZNIE w godzinach pracy PSZOK): 535 613 313.

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

§ 1.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwany dalej PSZOK) jest prowadzony przez Gminę Szklarska Poręba na terenie nieruchomości przy 1 Maja 53 i przeznaczony do obsługi mieszkańców Gminy polegającej na odbiorze od nich wyselekcjonowanych frakcji odpadów na warunkach określonych w Regulaminie.

§ 2.

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PSZOK przyjmuje odpady od mieszkańców Gminy nie mających zaległości w jej wnoszeniu.

§ 3.

PSZOK nie przyjmuje odpadów komunalnych niesegregowanych, zmieszanych (posortowniczych).

§ 4.

PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach od 11 do 18 oraz w sobotę w godzinach od 8 do 13 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Wjazd na teren PSZOK w przypadku otwartej bramy.

§ 5.

Osoby dostarczające odpady do PSZOK zobowiązane są do:
1. podporządkowania się poleceniom pracowników PSZOK w zakresie miejsca i sposobu rozładunku dostarczonych odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK,
2. oczekiwanie przed bramą wjazdową na informację o możliwości wjazdu na teren PSZOK,
3. zachowania wymogów przepisów BHP i przeciwpożarowych, w tym nieużywania źródeł otwartego ognia,
4. samodzielnego wrzucania dostarczonych odpadów do oznaczonego pojemnika lub kontenera albo złożenia w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK,
5. niepozostawiania na terenie PSZOK dzieci bez opieki osoby pełnoletniej.

§ 6.

PSZOK przyjmuje z zastrzeżeniem odrębnych przepisów Regulaminu:
- papier,
- metal,
- tworzywa sztuczne,
- szkło,
- odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
- bioodpady,
- odpady niebezpieczne,
- przeterminowane leki i chemikalia,
- odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
-. zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe (rozebrane i rozkręcone),
- zużyte opon,
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
- odpadów tekstyliów i odzieży.

§ 7.

PSZOK nie przyjmuje:
- zmieszanych odpadów komunalnych,
- odpadów zawierających azbest,
- części samochodowych, za wyjątkiem opon do samochodów osobowych,
- opon do pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,
- środków ochrony roślin,
- sprzętu budowlanego,
- zmieszanych odpadów budowlanych,
- urządzeń przemysłowych,
- odpadów poprodukcyjnych,
- odpadów w nieszczelnych lub uszkodzonych opakowaniach, jeżeli wymagają opakowań,
- odpadów nieoznaczonych, bez możliwości ich identyfikacji,
- butli gazowych,
- gaśnic,
- padłych zwierząt,
- materiałów izolacyjnych: styropian, wełna mineralna, papa
- szkło zbrojone i hartowane,
- kompletnych okien (rama + szyba)

§ 8.

1. Odpady komunalne należy dostarczyć do PSZOK posegregowane i niezanieczyszczone innymi odpadami.
2. Odpady powinny być przekazywane luzem, a następnie umieszczane przez mieszkańców Gminy w pojemnikach lub kontenerach przeznaczonych do danego rodzaju odpadów, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Odpady niebezpieczne należy przekazać pracownikowi PSZOK, który samodzielnie umieści je w odpowiednich pojemnikach.
4. Odpady ulegające biodegradacji w postaci gałęzi powinny być dostarczone w postaci rozdrobnionej na części nie przekraczające 30 cm.
5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe dostarczone do PSZOK winny być opróżnione z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów.
6. Odpady budowlane i rozbiórkowe ( tj. czysty gruz) w ilość 100 kg/osobę/rok.
7. Odpady mogą być dostarczane do PSZOK pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

§ 9.

1. Mieszkańcy Gminy przekazujący odpady do PSZOK powinni:
- wylegitymować się dowodem tożsamości,
- okazać pracownikowi PSZOK dowód wpłaty opłaty za odbiór odpadów za bieżący lub poprzedni miesiąc, przy czym informacje wynikające z dowodu wpłaty mogą zostać zweryfikowane przez pracownika Gminy w urzędowych rejestrach księgowych,
- wskazać adres nieruchomości, z której pochodzą odpady.
2. W przypadku dostarczenia odpadów komunalnych do PSZOK przez osobę niebędącą płatnikiem opłaty za odpady, a działającą w jego imieniu należy przedstawić pisemne zlecenie transportu odpadów.

§ 10.

Pracownik PSZOK ma obowiązek:
- zweryfikowania dokumentów określonych w § 9,
- sprawdzenia zgodności odpadów z wykazem odpadów przyjmowanych, określonych w § 6,
- zweryfikowania, czy mieszkaniec korzysta z preferencji w opłacie z tytułu posiadania kompostownika w sytuacji dostarczenia przez niego bioodpadów,
- ewidencjonowania każdorazowego przyjęcia odpadów.

§ 11.

Pracownik PSZOK ma prawo odmowy przyjęcia odpadów, jeśli:
- są dostarczone w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem,
- odpady mogłyby zagrażać bezpieczeństwu mienia albo zdrowiu lub życiu ludzi,
- istnieje uzasadnione przypuszczenie, że odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej lub rolniczej albo nie powstały w wyniku przebywania na nieruchomości ludzi,
- ilość dostarczonych odpadów przekracza możliwości wytworzenia przez gospodarstwo domowe, albo odpady wskazują inne źródło pochodzenia niż gospodarstwo domowe (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne, odpady wytworzone przez turystów w obiektach noclegowych),
- w chwili odbioru pojemnik na daną frakcję jest zapełniony.

§ 12.

PSZOK nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym rozładunkiem odpadów, zabrudzeniem lub zniszczeniem odzieży w trakcie rozładunku oraz uszkodzeniem pojazdu mieszkańca dostarczającego odpady.

§ 13.

Reklamacje dotyczące niewłaściwego świadczenia usługi przez PSZOK należy zgłaszać do Burmistrza Miasta Szklarskiej Poręby.

§ 14.

Wjazd dostarczającego odpady na teren PSZOK jest jednoznaczny z zaakceptowaniem przez niego niniejszego Regulaminu.

§ 15.

Mieszkańcy Gminy dostarczając odpady do PSZOK wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy w tym zakresie. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta w Szklarskiej Porębie., ul. Granitowa 2, 58-580 Szklarska Poręba. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy przez e-mail:
iod@szklarskaporeba.pl. Pozyskane dane będą przetwarzane przez administratora bez ograniczenia czasowego, jedynie w celu i zakresie koniecznym dla ewidencji przekazywanych odpadów, w kategorii danych zwykłych. Jedynie w powyższym celu i zakresie mogą być przekazywane osobom trzecim, w tym do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do nich, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania albo przenoszenia, a także do wniesienia skargi do podmiotu nadzorczego. W oparciu o zebrane dane nie będzie się podejmowało zautomatyzowanych decyzji będących wynikiem profilowania.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.