Urząd MIasta Szklarska Poręba
Powróć do: Nieruchomości

Sprzedaż pod zabudowę

Działka nr 373/1 przy ul.  Sudeckiej otoczona Górami Izerskimi i lasami, znajduje się w pobliżu rozproszonej zabudowy mieszkalnej oraz w sąsiedztwie tras biegowych łączących Szklarską Porębę z Jakuszycami
Przetarg 22 stycznia '24

Działka przy Sudeckiej

Działka przy Sudeckiej

Rodzaj nieruchomości: nieruchomość niezabudowana.

Oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków: działka nr 373/1 obr. 0001.

Powierzchnia działki: 3239 m2.

Lokalizacja: w strefie pośredniej przy ul. Sudeckiej.

Sytuacja prawna: własność Miasta Szklarska Poręba.

Księgę wieczystą: prowadzi Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki i dla innych działek pod numerem KW NR JG1J/00092510/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta.

Sposób udostępnienia nieruchomości: sprzedaż.

Tryb nabycia: przetarg ustny nieograniczony.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie Białej Doliny w Szklarskiej Porębie (uchwała Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr LXII/673/18 z 28 września 2018 r.).

Działka oznaczona jest na rysunku planu symbolem MN,MP.25 z przeznaczeniem podstawowym:

  • tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
  • tereny zabudowy pensjonatowej.

Z przeznaczeniem uzupełniającym:

  • tereny zabudowy usługowej,
  • infrastruktura techniczna,
  • drogi wewnętrzne i parkingi,
  • wody powierzchniowe śródlądowe – cieki i zbiorniki wodne.

Obiekty infrastruktury technicznej lokalizowane na wydzielonych działkach nie mogą zajmować więcej niż 10 % powierzchni terenu. Linie rozgraniczające tereny o różnych przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określa rysunek planu.

Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia.

Istniejące uzbrojenie: działka z dobrym dojazdem, w zasięgu energii elektrycznej, wody, kanalizacji i telefonu oraz z przebiegiem sieci kanalizacyjnej i przy granicy napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia ze słupem (do przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci).

Opis nieruchomości: nieruchomość o nieregularnym kształcie,  niezagospodarowana, zadrzewiona i zakrzewiona, położona w bardzo dobrym sąsiedztwie, na południowo-zachodnim skłonie, z widokiem na Karkonosze.

Informacja o terenach przyległych: nieruchomość z widokiem na Karkonosze, w sąsiedztwie zieleni oraz zabudowy mieszkalnej i tras biegowych.

Cena wywoławcza nieruchomości: 690.000,- zł netto
(do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %)

Przetarg odbędzie się 22 stycznia 2024 r. o godz. 13
 w sali nr 2 Urzędu miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2

 

Działka przy Sudeckiej - mapa ewidencyjna 

 Działka przy Sudeckiej - mapa ortofotomapa

Działka przy Sudeckiej - mapa z mpzp

Szklarska Poręba, 17 listopada 2023 r.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie przetargu
Format: doc, 110.5 kB
Oferta
Format: docx, 244.73 kB